divendres, 6 de maig de 2011

Final de l'activitat 9 i video de la activitatNosaltres, vam decidir fer aquestes dues activitats perque vam pensar que totes dues s'adequàven molt al que el Roger era capaç de fer aix,i com , totes dues, eren curtes i no tornaria a pasar el que ens va pasar amb l'activitat anterior filmada que ñes va fer massa llarga per al infant.
Ens van agradar perque totes dues implicaven al infant en el seu inici en el desenvolupament de la capacitat del llenguatge i en la seva capacitat de recordar i reconèixer pel nom i pel que són, imatges sencilles de la seva qüotidianitat.
amb elles voliem mostrar a un infant que ja estava al final de l'etapa sensoriomotora i que s'iniciava en la preoperatòria. en el video veiem com el Roger relaciona el signe-simbol del llenguatge amb la imatge de la persona fotografiada i amb la il.lustració del animal al conte.

reformulació activitat 9

Després de veure les activitats dels companys, no vull variar cap de les meves perquè, sobretot en la etapa sensoriomotora, hem coincidit bastant, a més, crec que he justificat la elecció de cadascuna i no hi ha hagut cap justificació de les altres que m'hagi fet pensar que calia modificar alguna de les meves.
pel que fa a la etapa preoperacional, aquesta si que la he fet diferent dels meus companys en que també han introduït com a fites importants el que jo considero com a característiques i per aquest motiu crec que no m'han convençut massa per variar la meva elecció.

dijous, 14 d’abril de 2011

Fites importants del desenvolupament intel.lectual en les dos primeres etapes de Piaget

Aquestes són les fites que penso que són importants:

ESTADI SENSORIOMOTRIU:1ªL'exercici de reflexos: dels 0-1 mesos.
 Tot i que són conductes innates i automàtiques penso que són important perque són bàsiques per a la supervivència del nadó i que le permetran poder desenvolupar capacitats posteriors.

2ªReaccions circulars primàries: dels 1-4 mesos.
El bebe ja pot reproduir conductes que no són innates com la succió del dit. les seves accions i reaccions estan compostes més per esquemes que per reflexos innats.
aquestes reaccions circulars primàries són accions centrades en el seu propi cos intentant reproduir efectes que primerament s'han donat per atzar. No hi ha imitació. és important perquè és un pas que mostra superació envers aquelles conductes innates i que al no ser ja d'aquests tipus mostren un incipient desenvolupament intel.lectual del nadó que li permet anar més enllà de  simples conductes innates.

3ªReaccions circulars secundàries: dels 4-8 mesos.
Prolonguen directament les reaccions circulars primàries i podem dir que són conductes casi intencionades. repeticions dels esquemes coneguts aplicats al mòn exterior. tot i que responen a una repetició d'un acte sense respondre a cap fí anticipat, i estan limitades a accions que formin part del que fa i que siguin visibles per ell mateix, mostren que hi ha hagut un avanç important així com preparen al terreny a un major nivell de desenvolupament intel.lectual que sonarà pas a les conductes ja intencionades i orientades a una fi.

4ªCoordinació d'esquemes secundaris i aplicació dels mateixos a noves situacions: dels 8 als 12 mesos.
Un gran avanç amb respecte el anterior ja que aquest capacita al infant per a coordinar dos esquemes en un acte unic amb l'objecte d'aconseguir un fi que no era accesible directament al subjecte en un primer moment, per tant apareix la intencionalitat. ja pot separar entre mitjans i finalitat i enllaçar divesos esquemes per aconseguir un objectiu. Aquest nivell ja implica un desenvolupament més complexes de la intel.ligència i podreiem dir que són les primeres conductes intel.ligents que té l'esser humà. És una fita molt important.

5ªReacció circular terciària i descobriment de nous mitjans per experimentació activa: dels 12 als 18 mesos.
Ara ja no sols la seva conducta es limita a ser repetitiva sinó que és capaç de introduir-hi modificacions per experimentar els efectes i comprovar el resultat, ja distingeix entre acomodació i assimilació. l'acomodació demana un desenvolupament major del intalecte ja que requereix de la modificació d'esquemes per a que tingui lloc. és per aquests motius, una fita molt important.

6ª Invenció de nous mitjans per conbinació mental: dels 18 a 24 mesos.
apareix una conducta nova i molt important en l'esser humà: la capacitat de inventar com a consequència de la conbinació mental i la representació.
ara davant d'un problema , l'infant ceerca solucions no per assaig i error sinó inventant: ja tenen lloc conductes totalment intel.ligents que implica representació mental, imatges simbóliques, anteriors a la solució del problema. És molt important per a les capacitats intel.lectuals la capacitat de representació.

7ª permanencia d'un objecte: dels 18 als 24 mesos.
totalment assolit el fet que encara que l'objecte no estigui al davant continua existint ( idea que s'ha anat consolidant en els subestadis anteriors) pero ara, a més, és capaç de veure als objectes amb identitat pròpia i independents d'ell mateix, és a dir, no formen part ni són prolongacions d'ell. El fet de ototgar identitat pròpia als objectes, percebre'ls pel que són, és una capacitat molt important en el desenvolupament inte.lectual.

8ª El joc simbòlic o la simulació: dels 18 als 24 mesos.
L'infant es capaç de substituir un objecte per un altre que el representa i apareix la imitació diferida: la capacitat de imitar sense que estigui al davant el model, per tant, el recorda fins al punt de imitar-lo.
És esencial l'aparició de la capacitat del joc simbòlic perquè és un eina fonamental d'aprenentatge per als infants.

9ª Accés a la representació: dels 18 als 24 mesos.
 Capacitat d'evocar un objecte, situació o esdeveniment, aquesta fita obre noves prespectives per actuar sobre la realitat, a més li permet solucionar problemes i actuar pensant en situacions semblants. És dons, també, al meu parer, molt important.

10ª Pas a un nou estadi: la cristalització de dues sèries: finals del subestadi anterior, cap als 24 mesos.
Tenen lloc dues series que donen pas al següent estadi: el preoperatori. Aquestes sèries són:
La invenció-procès dinàmic- significat- significació mateixa.
la representació-imatges mentals-significant-símbol.
Aquestes ja mostren d'un cert nivell de complexitat en el desenvolupament intel.lectual perque a mès comença a tenir capacitat de reconèixer significat-símbol i que  posteriorment amb la relació amb el signe, permet capacitats com el llenguatge on una paraula (signel) té un significat ( objecte al que representa però que en si no hi té cap lligam ni proximitat amb el mateix) i que conduirà al que s'anomena: pensament simbòlic i preoperacional.

ESTADI PREOPERACIONAL:1ª preconceptes o conceptes primitius: de 2 a 4 anys.
És important perquè capacita al infant per a utilitzar les primeres paraules, no a mode de simple imitació o reproducció de sons, sinó amb valor representatiu, amb el significat universal que li otorguem els parlants de la mateixa llengua.
Ara bé, els infants les utilitzen veient-les com a un preconcepte particular i familiar i no pel valor universal que té. Quant un objecte experimenta un canvi no pot conservar la seva identitat, tot i així, em sembla molt important.

2ª Raonament transductiu: dels 2 a 4 anys.
És important perque dóna la capacitat al infant de vincular entre si conceptes, encara que siguin de particular a particulart tenint sols en compte una part del fet o la situació.

3ª Pensament intuïtiu dels 4 als7 anys:
Molt important encara que els infants d'aquestes edats cauen en el artificialisme.
el pensament intuitiu permet al infant augmentar la coordinació de les relacions representatives per lo que el raonament va adquirint reversabilitat (capacitat de variar o de replantejament)
A més , les intuicions permeten acostar al infant a les operacions concretes, que és donaran en estadis superiors.

4º Adquisició de la invariant de la identitat: dels 4 a 7 anys.
Permet al infant reconèixer les objectes, situacions o esdeveniments encara que hagin sofert canvis en les seves qualitats no essencials, ara bé, encara no és capaç de reconexier les que fan referència a la quantitat.

5ª Adquisició dde la invariant en les funcions: dels 4 als 7 anys.
Permet, i d'aquí la seva importància, al infant apreciar la relació entre dos fets: una cosa pasa perque s'han dónat situacions anteriors que li han donat pas o perquè una en depén d'unaltra. Ara bé, ne¡tampoc pot entendre encara els aspectes quantitatius que hi puguin estar referits.

dimarts, 5 d’abril de 2011

grupal activitat 9 tònico postural


En aquesta imatge podem observar una nena de color.Es troba al carrer, observem que va vestida amb un vestit estampat roig. El seu voltant esta mullat. Ella subjecta un vol d'alumini amb la mà dreta. Aquest vol el condueix sota un goteix d'aigua, amb la intenció de plenar-lo. Amb aquest acte podem dir que la nena té la pinça completament assolida, ja i que pot agafar el vol i mantenir-lo firme sense cap dificultat, dona la sensació que aquest acte no és la primera vegada que el dur a terme, sinó que ho ha fet més d'una vegada. Si ens fixem en la seva musculatura observem que manté el cos en tensió ja i que el seu cos esta concentrat en plena el vol d'aigua. L'equilibri el té asumit, en aquest cas ens referim a l'estàtic. En quan a la lateralitat penso que no la té assolida però tot i això la nena predomina amb la mà dreta, que és amb la mà que està agafant el vol. Segons tots aquests arguments sol em cal dir que l'edat en la que es troba la nena són els 3- 4 anys.

En aquesta imatge observem un nen, que es troba ajupit i està jugant amb uns encaixables. Observem que el nen subjecta la torre amb la mà esquerra i encaixa una peça amb la mà dreta. Segons aquesta observació puc dir que el nen no té definida la lateralitat ja i que utilitza una mà com l'altra. Tot i així cal dir que la pinça la té totalment definida. Gràcies  a la postura del nen podem dir que es capaç de caminar per ell sol sense necessitar l'ajuda de ningú. En quan a l'equilibri podem dir que és estàtic ja i que es pot mantenir ajupit i fer la torre sense balancejar-se ni caure. Per aquests motius dic que l'infant té entre 18-20 mesos.En aquesta imatge observem un nen que es troba assegut al terra amb un llibre recolzat en els genolls i intenta pasar les fulles i ho aconsegueix. Es mante assegut sense cap dificultat, així doncs podem dir que l'equilibri és estàtic i el té assolit. Podem dir que la pinça la té assolida. La lateralitats encara no la té definida però observem que utilitza la mà dreta. Així doncs penso que l'infant té entre 8 i 10 mesos.

diumenge, 27 de març de 2011

obsservació tónico postural 2

FOTO 1:


En la foto és veu a una nena africana, segurament d'un estat subdesenvolupat, que està ajudant a recollir aigua, segurament potable, per al consum de la seva família.
A nivell motor es veu que es manté perfectament de peu, sense recolzament segurament, ja deu caminar i còrrer.
a nivell de la prensió domina perfectament la pinça ja que és capaç de subjectar amb una sola mà i fent servir el dit polze, un objecte pesat com és un bol d'aigua, a més ja pot utilitzar les mans amb independència.
pel que fa a l'equilibri és capaç de mantenir-se de peu sense recolzament i a la vegada omplir un bol d'aigua, element que pesa i que per tant, mostra com té perfectament assolida la postura de mantenir-se dret.
pel que fa a la tonicitat el fet de poder subjectar un objecte pesat demana un cert control de la tonicitat dels braços que li permetin subjectar amb fermessa l'objecte pesant, veiem dons que pot mantenir una hipertonia en les extremitats tot i que per poder agafar objectes requereix de una reducció del tó muscular per aixó pensaó que pot controlar el to a voluntat.
per tots aquestos motius crec que és una nena de uns tres anys.

FOTO 2:


En la imatge podem veure un infant caucasic, és a dir de raça europea, i ben vestit jugant amb joguines manufacturades i adequades per a  infants petits.
a nivell motor veiem que és capaç de recollir objectes del terra desde la posició de cames totalment flexionades ( cuclillas amb castellà), i aixó no s'assoleix fins al voltant dels 20-21 mesos. a més és capaç de construir una torre de més de dos peçes cosa que no començen a realitzar fins als 15 mesos.
pel que fa a la prensió, penso que té perfectament assolida la pinça ja que pot agafar els on¡bjectes de terra amb precissió i ensamblar-los a altres amb força habilitat. a més pot utilitzar les mans independenment.
pel que fa a la tonicitat necesita de certa hipertonia al tronc per poder mantenir-se en la posició en que està així com a to axial per a mantenir l'esquena i les espatlles rectes.
pel que fa  la postura i l'equilibri té assolida la postura dreta, pas necessari per a poder sostenir-se en aquesta postura i recollir peces del terra.
també per la postura que ja pot realitzar, també té assolit equilibri dinàmic, segurament ja camina i fins i tot, corrèr encara que potser no domina el aturar-se de cop encara.
la lateralitat encara no la té definida encara que en aquesta edat solen mostrar preferència per un costat vers l'altre.
per tots aquests motius crec que és un infant entre 18 i 21 mesos.

FOTO 3:


A la imatge podem veure a un infant altre cop europeu que assegut observa les imatges d'un conte.
A nivell motor, veiem que és capaç de mantenir-se assegut sense recolzament, ni tant sols aguantar-se amb les mans. a més assenyala amb el dit.
pel que fa a la premsió no el veiem agafar cap objecte peró si que veiem que pot assenyalar un objecte per lo que penso que deu utilitzar la pinça per agafar objectes, si més no, la palmar.
per que fa a la tonicitat crec que està evolucionant cap a adquirir tó muscular, ja que sense aquests, no és podria mantenir amb la possició aseguda amb que és manté.
pel que fa al equilibri té assolit l'estàtic ja que és`pot mantenir assegut sense recolzament, amb les cames lleugerament flexionades i sense necessitat de tenir les mans a terra, i per tant, les té lliures, a més pot inclinar el tronc cap endavant.
pel que fa a la lateralitat no la per a res definida tot i que pot mostrar preferència en utilitzar una ma sobre l'altra, potser amb la que indica.
per tots aquests motius crec que és un infant d'entre 10 i 11 mesos.

dimecres, 16 de març de 2011

Activitats per al Roger

ACTIVITAT CASA:

Objectius:
experimentar conceptes com el dins/ fora , aprop/ lluny relatius al espai
experimentar conceptes com dia/nit a través de la llum/foscor.

Material:
capsa de cartró
diferents objectes segurs quotidians petits

Sessió:
Primer, a través d'uns contes mostrarem al Roger conceptes de dins/fora.

Seguidament farem que l'infant experimenti els conceptes de dins/fora per mitjà de treure i ficar objectes dins de la caixa, així com els conceptes d'amagar i aparèixer jugant al fet i amagat amb els objectes que és coloquen dins de la caixa.
per a poder realitzar els objectius de l'activitat la realitzarem de forma semi-guiada, interactuant amb l'infant i estimulant-lo per mitjà de trobar els objectes "desapareguts" dins de la caixa i animant-lo a treure'ls i amagar-los.
també treballarem el temps per mitjà de situar al roger a prorp de la llum natural i no encendre les llums mentre fa l'activitat i experimenti el pas del dia a la nit.

Finalment, ens asseurem amb l'infant i el farem verbalitzar els conceptes treballats de dins/fora i del temps amb el dia/nit que ha experimentat a través de la llum.


ACTIVITAT A L'AULA

Objectius:

Fomentar el dins/fora amb el propi cos per mitjà de racons tancats
Treballar el lluny/aprop per mitjà d'un circuït
Experimentar el dia7nit per mitjà de la foscor/llum

Material:

caixa i objectes
caseta de tela
bancs o  senyalitzaciónns de camins realitzats per les educacores amb diferents elements.
Podem utilitzar els elements del pati com la caseta o els bancs que hi ha o els de la plaça del costat de l'escola.

Sessió:
primerament farem una activitat en que l'educador mostrarà a l'infant objectes dins/fora d'una caixa i el dia/nit per mitjà d'una cançó que parla d'aquests conceptes.

Sortirem al pati o al parc que hi ha al costat de l'escola cap al final de la tarda.
permetrem a l'infant jugar amb la caseta  a entrar i sortir fora d'aquesta així com realitzar el circüit en un banc i treballar els conceptes lluny i aprop amb relació al educador
l'activitat serà semi-guiada..

Finalment, i  al caure el sol, el farem reflexionar verbalitzant la diferència del dia/nit per mitjà de la foscor.

dimarts, 8 de març de 2011

L'ORGANITZACIÓ TÓNICA I POSTURAL

En aquesta imatge veiem a un infant petit que està asegut, va despullat, l'unic que porta són els bolquers i es veu molt encuriosit per l'ordinador portatil que té al seu abast i el toca.
aproximadament fins als 6 mesos, els nadons tenen el tó muscular inmadur i presenten hipertonia a nivell d'estremitats i hipotonia a nivell de l'eix corporal.
ara bé, el nadó necesita tenir cert to axial per a poder aguantar-sse sentat, com és mostra el infant de la foto, per tant, tot i ser un infant clarament menor de cinc anys, encara domina la hipertonia però mostra que va caminan cap a la eutonia ja que té tó axial que li pernet aseures i per tant ja no té el tronc tant hipotònic, i les extremitats tampoc són tan hipertòniques com quan era més petit, ja que mostra control sobre aquestes i les dirigeix cap als objectes.
Pel que fa a la postura, es veu que està asegut i que no necesita respaldo per a mantenir la postura, cap als 10 mesos l'infant pot restar assegut de forma segura, amb les cames lleugerament doblades, l'esquena dreta, i les braços i mans lliures a més que pot girar el tronc.
Pel que fa a l'equilibri, la imatge sols es veu l'equilibri estatic i segons la evolució d'aquest, cap als 8 mesos un infant és mante assegut sol i dels 11 als 12 mesos es manté dret sense recolzament.
Pel que fa a la lateralitat , aquesta no es determina fins als 5 o 7 anys. als 9 mesos apareix la coordinació visio-manual, que l'infant de la foto sembla ja dominar ja que dirigeix perfectament les extreminats cap a l objecte, i sembla tenir una ma com a més habil. cap als 1 a 2 anys, la necesitat de precisió els indueix a la utilització d'una mà sobre l'altra.
Per tots aquests motius crec que és un infant d'entre 11 i 12 mesos.en aquesta imatge veiem a un infant en posició d'ajupit, encuriosit per la gespa.
Pel que fà al tó és mortra un infant que ja té unt to axial necesari per a mantenir el cap, asseures i per tant mantenir-se dret.
tot i que ens els nadons domina la hipotonia en el tronc i la hipertonia en les extremitats, és evident que l'infant de la fotó ja no té  una excesiva hipotonia en el tronc, ja que no li permetria mantenir-se asegut, flexionar els melucs ni mantenir-se dret, ni una extrena hipertonia en les extremitats ja que tampoc li permetrien utilitzar les extremitats per a caminar o el control del moviments de les extremitats per a agafar objectes, per tant, el seu tó  mostra estar en evolució cosa que pasa entre els 6 meos i els tres anys.
si fesim una avaluació de l'extensibilitat de la cama i cuixa a l'infant de la foto és evident que la tendria entre els 140 i 180 graus ja que d'altra manera no podria aguantar-se dret ni caminar i per aquest fet hauria de ser un infant de més de 12-15 mesos.
Pel que fa a la postura, és veu la d'un infant que ja adquirit perfectament la posició dreta i sense recolzament i per tant té més de 10-12 mesos.
Pel que fa al equilibri, és pot observar el dinàmic i mostra a un infant de més de 14 mesos ja que sembla que pot caminar sense ajuda.
Pel que fa a la lateralitat, no la té determinada, ja que no ocorre fins als 5-7 anys, però mostra ser un infant d'entre 1 a 2 anys ja que la necesitat de prexisió, en aquest cas per agafar algo tant petit com un brot de gespa, indueix la utilització preferent d'una mà, en aquest cas la dreta.
per tots aquests motius crec que és un infant d'entre 15 i 18 mesos.E n aquesta imatge veiem a un infant que ja ha pasat l'evolució del tó de forma ràpida i massiva, que succeeix entre els 6 mesos als tres anys, ja que pot mantenir-se assegut en una cadira sense respaldo, a més que ha perdut l'excés d'hipertònia, ja que controla perfectament les extremitats fins al punt de tenir asumit cert nivell de grafisme. Per tant, necesita gaudir  d'eutonia o bon tó per tal de poder utilitzar els musculs com ho fa.
per aquest motiu sembla ser un infant d'entre tres a 5 anys.
pel que fa a la postura és evident que manté la posició aseguda,  i per la edat que mostra tenir,la dretai també l'adquisició de la marxa.
Tot i que la foto no ens ho mostra, també ha de ser un infant que, aen l'equilibri dinàmic, puja i baixa escales correctament i pot saltar amb un peu com amb els dos junts. i en l'estàtic, que es manté en equilibri sobre un peu cosa que passa amb més de tres anys.
 Pel que fa a la lateralitat, no podem sols en una foto veure si la té determinada o no, però que és un infant d'entre 5 a 7  anys perque mostra al hora del grafisme, necesitar fixar la preferencia sobre una mà i per tant, treballar la lateralitat adquirida.
per aquests motius crec que és un infant de entre 4 a 5 anys.dijous, 13 de gener de 2011

U.F.2.ACTIVITAT 2: L'observació del moviment

Crec que és un nadó d'entre 6 i 7 mesos ja que a l'imatge s'agafa els peus, a més té ja una prensió palmar intencional que es té dels 4 als 6 mesos però encara no fa pressió amb el polze, cosa que es fà a partir dels 9 mesos, crec que és, com he dit, un nadó d'entre 6 i 7 mesos.Crec que és un nadó de 8 a 11 mesos perquè gateja.


És una nena que sembla asseguda a taula i ja no en una trona així que pot ser un infant d'entre 17 i 19 mesos ja que és pot aseure en un a cadirera sense braços, a més sembla que ja pot menjar sola així com utilitzar les mans amb independència cosa que poden fer a partir dels 18 mesos. Crec que són d'una edat similar a la nena de la fotografia anterior ja que poden menjar per si sols a més utilitzen les mans amb independència, i a més sembla que s'han ajupit i que es poden asseure's sense recolzament i elevar-se com ho fa una persona adulta: donant-se un impuls dorsal, recolzat en l'avantbraç i la mà i elevant les cames,  cosa que indicaria que ronden els 24 mesos, crec que són infants de 24 mesos.

dimarts, 11 de gener de 2011

unitat formativa 2. Proposta grupal • Al voltant de les 4 setmanes el coll ancara és dèbil,i el cap li cau si no se li subjecta.Si està de cap per avall aixeca la barbeta uns segons.
 
 •        Entre els 3, 4 i 5 mesos mantenint-li el cos en posició erecta, sosté el cap durant més de 10 segons. Als 5 mesos aguanta completament el cap.


 •          Dels 5 als 7 mesos es gira tot sol passant de bocaterrosa a panxa enlaire i a la inversa.


 • ·         Dels 7 als 9 mesos es manté assegut sense ajudar-se de les mans més de 10 segons.


 •          Dels 9 als 11 mesos es desplaça sol per el terra reptant, a culades o a quatre grapes. • ·         Dels 10 als 12 mesos s'alça sol agafant-se a un suport. • .         Dels 13 als 15 mesos camina tot sol un mínim de 10 passes.


 • ·         Dels 18 als 20 mesos puja i baixa els graons donant-li la mà.

 • ·         Dels 20 als 22 camina assegut en un tricicle sense pedals.


 • ·         Dels 22 als 24 comença a córrer lliurement. • ·         A partir dels 24 mesos primers gargots. • ·         A partir dels 30 mesos comença a saltar amb els dos peus junts cap a dalt.
 • L’infant durant el primer semestre del tercer any de vida(24-36 mesos):
-Amassa la plastilina amb les mans sense construir res.
-Acció de punxar amb el punxó,sense silutejar cap figura ni seguir cap traçat.
-Acció d’enfilar
-Acció d’entomar
-Tallar paper amb les tisores sense control ni límit.
 • L’infant durant el segon semestre del tercer any de vida(30-36 mesos):
-Fa traços verticals i horitzontals sense control ni limits i sense agafar bé el llapis.
-Contrueix un pont imitant un model.
-Copia un cercle.
 -Acció de cargolar.
-Contrueix una torre de sis tubs.
-Acció de desembolicar, sense estripar el paper.