diumenge, 27 de març de 2011

obsservació tónico postural 2

FOTO 1:


En la foto és veu a una nena africana, segurament d'un estat subdesenvolupat, que està ajudant a recollir aigua, segurament potable, per al consum de la seva família.
A nivell motor es veu que es manté perfectament de peu, sense recolzament segurament, ja deu caminar i còrrer.
a nivell de la prensió domina perfectament la pinça ja que és capaç de subjectar amb una sola mà i fent servir el dit polze, un objecte pesat com és un bol d'aigua, a més ja pot utilitzar les mans amb independència.
pel que fa a l'equilibri és capaç de mantenir-se de peu sense recolzament i a la vegada omplir un bol d'aigua, element que pesa i que per tant, mostra com té perfectament assolida la postura de mantenir-se dret.
pel que fa a la tonicitat el fet de poder subjectar un objecte pesat demana un cert control de la tonicitat dels braços que li permetin subjectar amb fermessa l'objecte pesant, veiem dons que pot mantenir una hipertonia en les extremitats tot i que per poder agafar objectes requereix de una reducció del tó muscular per aixó pensaó que pot controlar el to a voluntat.
per tots aquestos motius crec que és una nena de uns tres anys.

FOTO 2:


En la imatge podem veure un infant caucasic, és a dir de raça europea, i ben vestit jugant amb joguines manufacturades i adequades per a  infants petits.
a nivell motor veiem que és capaç de recollir objectes del terra desde la posició de cames totalment flexionades ( cuclillas amb castellà), i aixó no s'assoleix fins al voltant dels 20-21 mesos. a més és capaç de construir una torre de més de dos peçes cosa que no començen a realitzar fins als 15 mesos.
pel que fa a la prensió, penso que té perfectament assolida la pinça ja que pot agafar els on¡bjectes de terra amb precissió i ensamblar-los a altres amb força habilitat. a més pot utilitzar les mans independenment.
pel que fa a la tonicitat necesita de certa hipertonia al tronc per poder mantenir-se en la posició en que està així com a to axial per a mantenir l'esquena i les espatlles rectes.
pel que fa  la postura i l'equilibri té assolida la postura dreta, pas necessari per a poder sostenir-se en aquesta postura i recollir peces del terra.
també per la postura que ja pot realitzar, també té assolit equilibri dinàmic, segurament ja camina i fins i tot, corrèr encara que potser no domina el aturar-se de cop encara.
la lateralitat encara no la té definida encara que en aquesta edat solen mostrar preferència per un costat vers l'altre.
per tots aquests motius crec que és un infant entre 18 i 21 mesos.

FOTO 3:


A la imatge podem veure a un infant altre cop europeu que assegut observa les imatges d'un conte.
A nivell motor, veiem que és capaç de mantenir-se assegut sense recolzament, ni tant sols aguantar-se amb les mans. a més assenyala amb el dit.
pel que fa a la premsió no el veiem agafar cap objecte peró si que veiem que pot assenyalar un objecte per lo que penso que deu utilitzar la pinça per agafar objectes, si més no, la palmar.
per que fa a la tonicitat crec que està evolucionant cap a adquirir tó muscular, ja que sense aquests, no és podria mantenir amb la possició aseguda amb que és manté.
pel que fa al equilibri té assolit l'estàtic ja que és`pot mantenir assegut sense recolzament, amb les cames lleugerament flexionades i sense necessitat de tenir les mans a terra, i per tant, les té lliures, a més pot inclinar el tronc cap endavant.
pel que fa a la lateralitat no la per a res definida tot i que pot mostrar preferència en utilitzar una ma sobre l'altra, potser amb la que indica.
per tots aquests motius crec que és un infant d'entre 10 i 11 mesos.

dimecres, 16 de març de 2011

Activitats per al Roger

ACTIVITAT CASA:

Objectius:
experimentar conceptes com el dins/ fora , aprop/ lluny relatius al espai
experimentar conceptes com dia/nit a través de la llum/foscor.

Material:
capsa de cartró
diferents objectes segurs quotidians petits

Sessió:
Primer, a través d'uns contes mostrarem al Roger conceptes de dins/fora.

Seguidament farem que l'infant experimenti els conceptes de dins/fora per mitjà de treure i ficar objectes dins de la caixa, així com els conceptes d'amagar i aparèixer jugant al fet i amagat amb els objectes que és coloquen dins de la caixa.
per a poder realitzar els objectius de l'activitat la realitzarem de forma semi-guiada, interactuant amb l'infant i estimulant-lo per mitjà de trobar els objectes "desapareguts" dins de la caixa i animant-lo a treure'ls i amagar-los.
també treballarem el temps per mitjà de situar al roger a prorp de la llum natural i no encendre les llums mentre fa l'activitat i experimenti el pas del dia a la nit.

Finalment, ens asseurem amb l'infant i el farem verbalitzar els conceptes treballats de dins/fora i del temps amb el dia/nit que ha experimentat a través de la llum.


ACTIVITAT A L'AULA

Objectius:

Fomentar el dins/fora amb el propi cos per mitjà de racons tancats
Treballar el lluny/aprop per mitjà d'un circuït
Experimentar el dia7nit per mitjà de la foscor/llum

Material:

caixa i objectes
caseta de tela
bancs o  senyalitzaciónns de camins realitzats per les educacores amb diferents elements.
Podem utilitzar els elements del pati com la caseta o els bancs que hi ha o els de la plaça del costat de l'escola.

Sessió:
primerament farem una activitat en que l'educador mostrarà a l'infant objectes dins/fora d'una caixa i el dia/nit per mitjà d'una cançó que parla d'aquests conceptes.

Sortirem al pati o al parc que hi ha al costat de l'escola cap al final de la tarda.
permetrem a l'infant jugar amb la caseta  a entrar i sortir fora d'aquesta així com realitzar el circüit en un banc i treballar els conceptes lluny i aprop amb relació al educador
l'activitat serà semi-guiada..

Finalment, i  al caure el sol, el farem reflexionar verbalitzant la diferència del dia/nit per mitjà de la foscor.

dimarts, 8 de març de 2011

L'ORGANITZACIÓ TÓNICA I POSTURAL

En aquesta imatge veiem a un infant petit que està asegut, va despullat, l'unic que porta són els bolquers i es veu molt encuriosit per l'ordinador portatil que té al seu abast i el toca.
aproximadament fins als 6 mesos, els nadons tenen el tó muscular inmadur i presenten hipertonia a nivell d'estremitats i hipotonia a nivell de l'eix corporal.
ara bé, el nadó necesita tenir cert to axial per a poder aguantar-sse sentat, com és mostra el infant de la foto, per tant, tot i ser un infant clarament menor de cinc anys, encara domina la hipertonia però mostra que va caminan cap a la eutonia ja que té tó axial que li pernet aseures i per tant ja no té el tronc tant hipotònic, i les extremitats tampoc són tan hipertòniques com quan era més petit, ja que mostra control sobre aquestes i les dirigeix cap als objectes.
Pel que fa a la postura, es veu que està asegut i que no necesita respaldo per a mantenir la postura, cap als 10 mesos l'infant pot restar assegut de forma segura, amb les cames lleugerament doblades, l'esquena dreta, i les braços i mans lliures a més que pot girar el tronc.
Pel que fa a l'equilibri, la imatge sols es veu l'equilibri estatic i segons la evolució d'aquest, cap als 8 mesos un infant és mante assegut sol i dels 11 als 12 mesos es manté dret sense recolzament.
Pel que fa a la lateralitat , aquesta no es determina fins als 5 o 7 anys. als 9 mesos apareix la coordinació visio-manual, que l'infant de la foto sembla ja dominar ja que dirigeix perfectament les extreminats cap a l objecte, i sembla tenir una ma com a més habil. cap als 1 a 2 anys, la necesitat de precisió els indueix a la utilització d'una mà sobre l'altra.
Per tots aquests motius crec que és un infant d'entre 11 i 12 mesos.en aquesta imatge veiem a un infant en posició d'ajupit, encuriosit per la gespa.
Pel que fà al tó és mortra un infant que ja té unt to axial necesari per a mantenir el cap, asseures i per tant mantenir-se dret.
tot i que ens els nadons domina la hipotonia en el tronc i la hipertonia en les extremitats, és evident que l'infant de la fotó ja no té  una excesiva hipotonia en el tronc, ja que no li permetria mantenir-se asegut, flexionar els melucs ni mantenir-se dret, ni una extrena hipertonia en les extremitats ja que tampoc li permetrien utilitzar les extremitats per a caminar o el control del moviments de les extremitats per a agafar objectes, per tant, el seu tó  mostra estar en evolució cosa que pasa entre els 6 meos i els tres anys.
si fesim una avaluació de l'extensibilitat de la cama i cuixa a l'infant de la foto és evident que la tendria entre els 140 i 180 graus ja que d'altra manera no podria aguantar-se dret ni caminar i per aquest fet hauria de ser un infant de més de 12-15 mesos.
Pel que fa a la postura, és veu la d'un infant que ja adquirit perfectament la posició dreta i sense recolzament i per tant té més de 10-12 mesos.
Pel que fa al equilibri, és pot observar el dinàmic i mostra a un infant de més de 14 mesos ja que sembla que pot caminar sense ajuda.
Pel que fa a la lateralitat, no la té determinada, ja que no ocorre fins als 5-7 anys, però mostra ser un infant d'entre 1 a 2 anys ja que la necesitat de prexisió, en aquest cas per agafar algo tant petit com un brot de gespa, indueix la utilització preferent d'una mà, en aquest cas la dreta.
per tots aquests motius crec que és un infant d'entre 15 i 18 mesos.E n aquesta imatge veiem a un infant que ja ha pasat l'evolució del tó de forma ràpida i massiva, que succeeix entre els 6 mesos als tres anys, ja que pot mantenir-se assegut en una cadira sense respaldo, a més que ha perdut l'excés d'hipertònia, ja que controla perfectament les extremitats fins al punt de tenir asumit cert nivell de grafisme. Per tant, necesita gaudir  d'eutonia o bon tó per tal de poder utilitzar els musculs com ho fa.
per aquest motiu sembla ser un infant d'entre tres a 5 anys.
pel que fa a la postura és evident que manté la posició aseguda,  i per la edat que mostra tenir,la dretai també l'adquisició de la marxa.
Tot i que la foto no ens ho mostra, també ha de ser un infant que, aen l'equilibri dinàmic, puja i baixa escales correctament i pot saltar amb un peu com amb els dos junts. i en l'estàtic, que es manté en equilibri sobre un peu cosa que passa amb més de tres anys.
 Pel que fa a la lateralitat, no podem sols en una foto veure si la té determinada o no, però que és un infant d'entre 5 a 7  anys perque mostra al hora del grafisme, necesitar fixar la preferencia sobre una mà i per tant, treballar la lateralitat adquirida.
per aquests motius crec que és un infant de entre 4 a 5 anys.