dijous, 14 d’abril de 2011

Fites importants del desenvolupament intel.lectual en les dos primeres etapes de Piaget

Aquestes són les fites que penso que són importants:

ESTADI SENSORIOMOTRIU:1ªL'exercici de reflexos: dels 0-1 mesos.
 Tot i que són conductes innates i automàtiques penso que són important perque són bàsiques per a la supervivència del nadó i que le permetran poder desenvolupar capacitats posteriors.

2ªReaccions circulars primàries: dels 1-4 mesos.
El bebe ja pot reproduir conductes que no són innates com la succió del dit. les seves accions i reaccions estan compostes més per esquemes que per reflexos innats.
aquestes reaccions circulars primàries són accions centrades en el seu propi cos intentant reproduir efectes que primerament s'han donat per atzar. No hi ha imitació. és important perquè és un pas que mostra superació envers aquelles conductes innates i que al no ser ja d'aquests tipus mostren un incipient desenvolupament intel.lectual del nadó que li permet anar més enllà de  simples conductes innates.

3ªReaccions circulars secundàries: dels 4-8 mesos.
Prolonguen directament les reaccions circulars primàries i podem dir que són conductes casi intencionades. repeticions dels esquemes coneguts aplicats al mòn exterior. tot i que responen a una repetició d'un acte sense respondre a cap fí anticipat, i estan limitades a accions que formin part del que fa i que siguin visibles per ell mateix, mostren que hi ha hagut un avanç important així com preparen al terreny a un major nivell de desenvolupament intel.lectual que sonarà pas a les conductes ja intencionades i orientades a una fi.

4ªCoordinació d'esquemes secundaris i aplicació dels mateixos a noves situacions: dels 8 als 12 mesos.
Un gran avanç amb respecte el anterior ja que aquest capacita al infant per a coordinar dos esquemes en un acte unic amb l'objecte d'aconseguir un fi que no era accesible directament al subjecte en un primer moment, per tant apareix la intencionalitat. ja pot separar entre mitjans i finalitat i enllaçar divesos esquemes per aconseguir un objectiu. Aquest nivell ja implica un desenvolupament més complexes de la intel.ligència i podreiem dir que són les primeres conductes intel.ligents que té l'esser humà. És una fita molt important.

5ªReacció circular terciària i descobriment de nous mitjans per experimentació activa: dels 12 als 18 mesos.
Ara ja no sols la seva conducta es limita a ser repetitiva sinó que és capaç de introduir-hi modificacions per experimentar els efectes i comprovar el resultat, ja distingeix entre acomodació i assimilació. l'acomodació demana un desenvolupament major del intalecte ja que requereix de la modificació d'esquemes per a que tingui lloc. és per aquests motius, una fita molt important.

6ª Invenció de nous mitjans per conbinació mental: dels 18 a 24 mesos.
apareix una conducta nova i molt important en l'esser humà: la capacitat de inventar com a consequència de la conbinació mental i la representació.
ara davant d'un problema , l'infant ceerca solucions no per assaig i error sinó inventant: ja tenen lloc conductes totalment intel.ligents que implica representació mental, imatges simbóliques, anteriors a la solució del problema. És molt important per a les capacitats intel.lectuals la capacitat de representació.

7ª permanencia d'un objecte: dels 18 als 24 mesos.
totalment assolit el fet que encara que l'objecte no estigui al davant continua existint ( idea que s'ha anat consolidant en els subestadis anteriors) pero ara, a més, és capaç de veure als objectes amb identitat pròpia i independents d'ell mateix, és a dir, no formen part ni són prolongacions d'ell. El fet de ototgar identitat pròpia als objectes, percebre'ls pel que són, és una capacitat molt important en el desenvolupament inte.lectual.

8ª El joc simbòlic o la simulació: dels 18 als 24 mesos.
L'infant es capaç de substituir un objecte per un altre que el representa i apareix la imitació diferida: la capacitat de imitar sense que estigui al davant el model, per tant, el recorda fins al punt de imitar-lo.
És esencial l'aparició de la capacitat del joc simbòlic perquè és un eina fonamental d'aprenentatge per als infants.

9ª Accés a la representació: dels 18 als 24 mesos.
 Capacitat d'evocar un objecte, situació o esdeveniment, aquesta fita obre noves prespectives per actuar sobre la realitat, a més li permet solucionar problemes i actuar pensant en situacions semblants. És dons, també, al meu parer, molt important.

10ª Pas a un nou estadi: la cristalització de dues sèries: finals del subestadi anterior, cap als 24 mesos.
Tenen lloc dues series que donen pas al següent estadi: el preoperatori. Aquestes sèries són:
La invenció-procès dinàmic- significat- significació mateixa.
la representació-imatges mentals-significant-símbol.
Aquestes ja mostren d'un cert nivell de complexitat en el desenvolupament intel.lectual perque a mès comença a tenir capacitat de reconèixer significat-símbol i que  posteriorment amb la relació amb el signe, permet capacitats com el llenguatge on una paraula (signel) té un significat ( objecte al que representa però que en si no hi té cap lligam ni proximitat amb el mateix) i que conduirà al que s'anomena: pensament simbòlic i preoperacional.

ESTADI PREOPERACIONAL:1ª preconceptes o conceptes primitius: de 2 a 4 anys.
És important perquè capacita al infant per a utilitzar les primeres paraules, no a mode de simple imitació o reproducció de sons, sinó amb valor representatiu, amb el significat universal que li otorguem els parlants de la mateixa llengua.
Ara bé, els infants les utilitzen veient-les com a un preconcepte particular i familiar i no pel valor universal que té. Quant un objecte experimenta un canvi no pot conservar la seva identitat, tot i així, em sembla molt important.

2ª Raonament transductiu: dels 2 a 4 anys.
És important perque dóna la capacitat al infant de vincular entre si conceptes, encara que siguin de particular a particulart tenint sols en compte una part del fet o la situació.

3ª Pensament intuïtiu dels 4 als7 anys:
Molt important encara que els infants d'aquestes edats cauen en el artificialisme.
el pensament intuitiu permet al infant augmentar la coordinació de les relacions representatives per lo que el raonament va adquirint reversabilitat (capacitat de variar o de replantejament)
A més , les intuicions permeten acostar al infant a les operacions concretes, que és donaran en estadis superiors.

4º Adquisició de la invariant de la identitat: dels 4 a 7 anys.
Permet al infant reconèixer les objectes, situacions o esdeveniments encara que hagin sofert canvis en les seves qualitats no essencials, ara bé, encara no és capaç de reconexier les que fan referència a la quantitat.

5ª Adquisició dde la invariant en les funcions: dels 4 als 7 anys.
Permet, i d'aquí la seva importància, al infant apreciar la relació entre dos fets: una cosa pasa perque s'han dónat situacions anteriors que li han donat pas o perquè una en depén d'unaltra. Ara bé, ne¡tampoc pot entendre encara els aspectes quantitatius que hi puguin estar referits.

dimarts, 5 d’abril de 2011

grupal activitat 9 tònico postural


En aquesta imatge podem observar una nena de color.Es troba al carrer, observem que va vestida amb un vestit estampat roig. El seu voltant esta mullat. Ella subjecta un vol d'alumini amb la mà dreta. Aquest vol el condueix sota un goteix d'aigua, amb la intenció de plenar-lo. Amb aquest acte podem dir que la nena té la pinça completament assolida, ja i que pot agafar el vol i mantenir-lo firme sense cap dificultat, dona la sensació que aquest acte no és la primera vegada que el dur a terme, sinó que ho ha fet més d'una vegada. Si ens fixem en la seva musculatura observem que manté el cos en tensió ja i que el seu cos esta concentrat en plena el vol d'aigua. L'equilibri el té asumit, en aquest cas ens referim a l'estàtic. En quan a la lateralitat penso que no la té assolida però tot i això la nena predomina amb la mà dreta, que és amb la mà que està agafant el vol. Segons tots aquests arguments sol em cal dir que l'edat en la que es troba la nena són els 3- 4 anys.

En aquesta imatge observem un nen, que es troba ajupit i està jugant amb uns encaixables. Observem que el nen subjecta la torre amb la mà esquerra i encaixa una peça amb la mà dreta. Segons aquesta observació puc dir que el nen no té definida la lateralitat ja i que utilitza una mà com l'altra. Tot i així cal dir que la pinça la té totalment definida. Gràcies  a la postura del nen podem dir que es capaç de caminar per ell sol sense necessitar l'ajuda de ningú. En quan a l'equilibri podem dir que és estàtic ja i que es pot mantenir ajupit i fer la torre sense balancejar-se ni caure. Per aquests motius dic que l'infant té entre 18-20 mesos.En aquesta imatge observem un nen que es troba assegut al terra amb un llibre recolzat en els genolls i intenta pasar les fulles i ho aconsegueix. Es mante assegut sense cap dificultat, així doncs podem dir que l'equilibri és estàtic i el té assolit. Podem dir que la pinça la té assolida. La lateralitats encara no la té definida però observem que utilitza la mà dreta. Així doncs penso que l'infant té entre 8 i 10 mesos.